ศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการก่อสร้าง และจัดการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ โดยในปัจจุบันมีโครงข่ายทางพิเศษที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบรวม 7 สายทาง ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ 207.9 กิโลเมตร และจะมีการก่อสร้างทางพิเศษเพิ่มขึ้นในอนาคตตามแผนแม่บทของ กทพ. กทพ. จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการที่ทันสมัย สามารถเก็บข้อมูลจราจรแบบเป็นปัจจุบัน(Real-time) ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้ในการจัดการจราจร และตรวจสอบอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

http://youtu.be/jeMVezs2By8

 

กทพ.จึงได้ริเริ่มการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System หรือ ITS) มาช่วยในการจัดการดังกล่าวโดยได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่ปรึกษาดำเนินการ“โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ 2”ซึ่งเป็นโครงการออกแบบ และพัฒนาระบบ ITS บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ให้เป็นทางพิเศษอัจฉริยะ (ITS Corridor)โดยระบบจราจรอัจฉริยะจะประกอบไปด้วยระบบอุปกรณ์เก็บข้อมูลสภาพจราจรแบบอัตโนมัติ และศูนย์จราจรอัจฉริยะที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงสภาพจราจรที่ได้จากการประมวลผลเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การทางพิเศษรวมถึงการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษา พัฒนา และออกแบบระบบจราจรอัจฉริยะที่เหมาะสมกับสภาพจราจรบนทางพิเศษ
  • เพื่อศึกษา ทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก โดยข้อมูลจราจรพื้นฐานที่จะได้จากระบบจะประกอบด้วย ความเร็วของกระแสจราจร (Speed), อัตราการไหล (Flow) และความหนาแน่น (Density) เป็นต้น
  • เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการคำนวณระยะเวลาเดินทาง (Travel Time Estimation) ที่เป็นปัจจุบัน (Real-time) จากข้อมูลจราจรพื้นฐานที่ได้จากระบบจราจรอัจฉริยะ
  • เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบส่วนประมวลผล (Back Office) ที่ใช้แสดงสภาพจราจรบนช่วงทางพิเศษในรูปแบบของแผนภาพและตารางสรุป

ITS Corridor โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   การดำเนินการโครงการ ITS Corridor แบ่งออกเป็นสามส่วน I.        ระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจรแบบอัตโนมัติ

  • ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร: ติดตั้งMicrowave Sensorบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกทั้งสิ้น 42 จุด ทั้งสองทิศทาง ทั้งบนเส้นทางหลัก และจุดขึ้น-ลงทางพิเศษโดยตรวจวัดความเร็ว (Speed) อัตราการไหล (Flow) และความหนาแน่นของจราจร (Density)  รวมถึงแยกประเภทของยานพาหนะแยกตามช่องจราจรได้

2

 

  • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย: ติดตั้ง Server ที่ศูนย์ควบคุมบางพลี-สุขสวัสดิ์ (CCB6) และศูนย์ ITS Center (กทพ. บางเขน)โดยจะเชื่อมโยงกับระบบ Sensor ทางโครงข่ายสื่อสารโทรศัพท์ฉุกเฉิน

3

II.        ส่วนการออกแบบและพัฒนาระบบ ITS ประกอบไปด้วย 5 ระบบ

–      ระบบประเมินและคาดการณ์สภาพจราจร (State Estimation and Prediction System) ใช้ข้อมูลจากSensor ในการประเมินและคาดการณ์สภาพจราจร โดยใช้แบบจำลอง Stochastic Cell Transmission Model (SCTM)ประเมินสภาวะการจราจรตลอดเส้นทาง ผลลัพธ์ของระบบจะแสดงในรูปแบบของความหนาแน่นจราจรแทนด้วยเส้นสีนอกจากนี้ยังสามารถจำลองสภาพจราจรตามสถานการณ์ที่กำหนโดยโปรแกรม Scenario Test

4

[maxbutton id=”1″]

 

–         ระบบประมาณและคาดการณ์ระยะเวลาการเดินทาง (Travel Time Estimation and Prediction System) วิเคราะห์ระยะเวลาการเดินทางบนทางพิเศษจากข้อมูลสภาพจราจรที่ได้จาก Sensor,  Probe Car และข้อมูล EasyPassโดย Data Fusion Algorithm ซึ่งสามารถรายงานระยะเวลาการเดินทางได้ในรูปแบบ Real-time ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกจุดเริ่มต้น และจุดหมายที่ต้องการเพื่อตรวจสอบระยะเวลาการเดินทางเพื่อวางแผนการเดินทาง นอกจากนี้ยังแสดงระยะเวลาการเดินทางไปบนป้าย VMS เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่กำลังใช้ทางพิเศษ

5

  –      ระบบตรวจจับอุบัติการณ์อัตโนมัติ (Automatic Incident Detection System) สามารถตรวจจับอุบัติการณ์ได้ทั้งในสภาพการจราจรติดขัด และสภาพจราจรคล่องตัว โดยระบบจะถูกพัฒนาจาก California Algorithm , McMaster Algorithm และ Dynamic Time Warping Algorithm โดยอาศัยข้อมูลจาก Sensor ระบบสามารถแจ้งเตือนอุบัติการณ์ผ่านทางป้าย VMS, Smart phone, และwebsiteสำหรับผู้ใช้งานSmart phone สามารถรายงานการเกิดอุบัติการณ์โดยการถ่ายภาพเหตุการณ์แล้วแจ้งผ่าน Application ซึ่งภาพถ่ายจะมีการระบุพิกัดตำแหน่งที่เกิดเหตุ

6

–      ระบบเก็บข้อมูลจุดเริ่มต้นจุดปลายทางการเดินทาง (Origin Destination Survey System) ประมวลผลข้อมูลการเดินทางระหว่างทางขึ้น-ลงภายในระบบทางพิเศษ ด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบเก็บค่าผ่านทางด้วยบัตรทางด่วน (IC Card และ Easy Pass) บนทางพิเศษกาญจนาภิเษกในรูปแบบปริมาณการเดินทาง และระยะเวลาการเดินทาง

7

–      ระบบบริหารจัดการที่ศูนย์ควบคุมกลาง (Traffic Management Control System : TMC) ทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการระบบประมวลผลและแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของ กทพ. โดยที่ศูนย์ควบคุมกลางสามารถประสานการทำงานควบคุมและแสดงผลสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ดำเนินการติดตั้งบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก โดย Win-application

8

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจในรายละเอียดของระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS) ที่พัฒนาในโครงการ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

       ไพริน    เปลี่ยนไพร

e-mail : pairinple@itsconsultancy.co.th

ขอบข่ายการทำงาน